ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލާގައިވާ ގޮތަށް، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެން މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ތަފްސީލް