ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ނުވަތަ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ.

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަކީ:

  •  ރައީސް – ޤާސިމް ޢަބްދުލް ކަރީމް
  • ނައިބު ރައީސް – އަލްއުސްތާޛާ ޢާޝިޔަތު ޝިޢުނާ
  • މެންބަރ – ކާނަލް (ރޓ) އަޙްމަދު ޖިހާދު
  • މެންބަރ – އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
  • މެންބަރ – އާމިނަތު ޝާދިޔާ