އެޑްމިން ޔުނިޓް

3001314 / 3001338
admin@nic.gov.mv

މެމްބަރސް ބިއުރޯ

3001330 / 3001322
bureau@nic.gov.mv

އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އެންޑް ލީގަލް ޔުނިޓް

3001317 / 3001336
investigations@nic.gov.mv

އިންޓެލިޖެންސް، ކޭސް އެނަލިސިސް އެންޑް ކޭސް މެނެޖްމަންޓް ޔުނިޓް

3001334 / 3001342
info@nic.gov.mv

ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

3001398 / 3001319
info@nic.gov.mv

ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

3001315 / 3001327
finance@nic.gov.mv

އެޗް. އާރު ޔުނިޓް

3001311 / 3001343
hr@nic.gov.mv

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޔުނިޓް

3001348 / 3001347
info@nic.gov.mv

ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޔުނިޓް

3001325
info@nic.gov.mv

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސް ޤާއިމްކުރެވިފައިވަނީ

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ހުރަވީ ބިލްޑީންގ (1ވަނަ ފަންގިފިލާ)
އަމީރު އަޙުްމަދު މަގު
ހެންވެއިރު
މާލެ، 20114
ދިވެހިރާއްޖެ
3302582 / 3001300
admin@nic.gov.mv
www.nic.gov.mv

ކޮމިޝަނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުއްވާ ޝަކުވާ / މައްސަލަ ފޮނުއްވަންވީ އީމެއިލް އެޑްރެސް

admin@nic.gov.mv

ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ އެޑްރެސްކުރެއްވުމަށް

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން

ރަސްމީ ގަޑި

ރަސްމީގަޑި: 08:00 - 14:00
ރަމަޟާންމަހު ގަޑި: 9:00 - 13:00

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ރަޙްމަތުﷲ މުޙައްމަދު ނަޞީރް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފޯނު: 3001330
މޯބައިލް: 7933874
އީމެއިލް: rahmathullah@nic.gov.mv