ކޮމިޝަނުންކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު


462/1/2021/7(IUL)
އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ސަރވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްއެއް ގަތުމަށް
 • ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް
 • މާކްސް ޝީޓް/ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް

 • 462/1/2021/6(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް އެޗްއާރު ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަތުމަށް
 • ޕްރީބިޑް މީޓިންއަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތައް
 • ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް
 • މާކްސް ޝީޓް/ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް

 • 462/1/2021/5(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ކޭސް މެނެޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް
 • ޕްރީބިޑް މީޓިންއަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތައް
 • ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް
 • މާކްސް ޝީޓް/ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް