ކޮމިޝަނުންކުރާ އިޢުލާނުތަކާ ގުޅިގެން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު


462/1/2021/4(IUL)
އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް
 • 18 މާރޗް 2021 ގައި މިކޮމިޝަނުންކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)462/1/2021/4 އާއި ގުޅިގެން، ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށްއެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް hr@nic.gov.mv އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 • 462/1/2021/10(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ސަރވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްއެއް ގަތުމަށް

  462/1/2021/9(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަތުމަށް
 • [20 އޭޕްރީލް 2021] މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު

 • 462/1/2021/8(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ކޭސް މެނެޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް

  462/1/2021/7(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ސަރވަރ ރޫމް ޔޫޕީއެސްއެއް ގަތުމަށް
 • މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރެވިފައި

 • 462/1/2021/6(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް އެޗްއާރު ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަތުމަށް
 • މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރެވިފައި

 • 462/1/2021/5(IUL)
  އިޢުލާން ކުރެވުނު މަސައްކަތް: ކޮމިޝަނަށް ކޭސް މެނެޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް
 • މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރެވިފައި